POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest  Platforma Zgłoszeń Nemes, Twarda 18, 00-105 Warszawa , KRS 0000847829, Nip 5252827204, Regon 386407811.
2.  Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub telefonicznie 881 057 057
3.  Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w jednym lub kilku z poniższych celów:
- w związku obsługą komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora lub intencją zawarcia bądź wykonywaniem już zawartej umowy;
-  analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem;
-  przestrzegania przez firmę przepisów prawa; w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie z firmą.
4.  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 3 ppkt 1 i W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do odpowiedzi w zakresie opisanym w pkt. 3 ppkt. 1), 2) i 3).
6.  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia Ci skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 2.
7.  Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania.
8.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
9.  Administrator danych może wykorzystywać Twoje dane do profilowania.
10. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników Kancelarii, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
11. Administrator danych może przekazywać Twoje dane podmiotom, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.