1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod firmą PLATFORMA ZGŁOSZEŃ NEMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847829, NIP 5252827204, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN („Administrator” lub „My”).     

2.  Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze i każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.  Nie wyznaczaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Niemniej, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

a)   listownie pod adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska;
b)   telefonicznie pod numerem: +48 881 057 057

4.   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:    

a)   przedstawienia Naszych informacji handlowych, w tym Naszych ofert - podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązania kontaktu z naszymi potencjalnymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
b)  udzielenia Tobie odpowiedzi w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością przesłaną za pośrednictwem Naszej strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.pl poprzez formularz kontaktowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub zawarcia i wykonania umowy z Tobą.
c)   zawarcia i realizacji umów, w ramach których będziemy świadczyć Nasze usługi, w tym również w związku z analizą i oceną ryzyka związanego z jej zawarciem i wykonaniem - podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy, jaką możemy z Tobą zawrzeć.
d)   ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze stosunkiem prawnym, jaki nawiązaliśmy z Tobą, o ile powstanie spór dotyczący umowy - podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia i obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e)   w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.pl oraz kontrahentów Administratora, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
f)   wypełnienia zobowiązań ciążących na Nas, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest spoczywający na Nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

5.   W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody musisz pamiętać, że możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną Nam zgodę.    

6.   Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

7.  Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Twojej zgody, wtedy dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania danych osobowych. 

8.   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a)   prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie, informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
b)   prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie.
c)   prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
d)   prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania któregokolwiek z celów, dla których zostały zebrane;
e)   prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę– oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
f)   prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
g)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych– możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h)   prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.   W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

10.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

11.  Administrator danych może wykorzystywać Twoje dane do profilowania. Oznacza to, że dzięki profilowaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników jego strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.pl oraz jego klientów i potencjalnych klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkownikom jego strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.pl lub dopasowania oferty handlowej.    

12.  Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich. 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1.   Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, jeżeli przeglądasz stronę internetową w domenie zgloszenieszkodyzoc.pl. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie jej odwiedzin i dokonywanych przez Ciebie czynności. 

2.   Administrator zbiera i wykorzystuje następujące cookies:    

a)   Cookies serwisowe. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Tobie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoimtelekomunikacyjnymurządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:    

(I)   pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. userinputcookies);
(II)  sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies);
(III) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies).     

b)   Cookies marketingowe. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoimtelekomunikacyjnymurządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).    

3.   Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora. Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.  

a)   Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.plprzez Ciebie, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania rzeczonej strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Ciebie ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
b)  Google AdWords. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową w domenie zgloszenieszkodyoc.pl. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

4.   Zarządzanie ustawieniami cookies.    

a)   Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na Twoim urządzeniu, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
b)   Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
c)   Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
(I)   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
(II)   Mozilla Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
(III)  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
(IV)  Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
(V)   Safari:https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

d)   Możesz w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkamihttp://www.youronlinechoices.com/pl/twojewyboryalbo http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN